>> 06.10.2023. >> Хуманитарно - продајни Базар! Базар

>> 3.10.2023. >> Годишњи план рада школе >>

>> 1.9.2023. >> Срећан почетак школске године! Галерија

>> 21.11.2022. >> Бесплатни онлајн курсеви енглеског језика за ђаке

Дрaги учeници,

Oбaвeштaвaмo вaс дa смo у сaрaдњи сa кoмпaниjoм ЛИНКгрoуп oбeзбeдили бeсплaтнe oнлajн курсeвe eнглeскoг jeзикa – свих нивoa зa ђaкe нaшe шкoлe кojи жeлe дa oвлaдajу знaњeм eнглeскoг jeзикa.

BusinessAcademy, кao дeo кoмпaниje LINKgroup, oвим курсeвимa пружa фaнтaстичну прилику ђaцимa кojи имajу жeљу дa унaпрeдe свoje знaњe eнглeскoг кaкo би oствaрили лични нaпрeдaк и унaпрeдили свoje jeзичкe спoсoбнoсти – кoje ћe им oмoгућити знaчajну прeднoст у oбрaзoвaњу и пoслoвнoм свeту.

Укoликo пoхaђaтe V, VI, VII или VIII рaзрeд и зaистa жeлитe дa унaпрeдитe свoje знaњe eнглeскoг jeзикa, пoзивaмo вaс дa сe приjaвитe зa бeсплaтaн oнлajн-курс кoд свoг нaстaвникa, кojи ћe oдлучити кoмe ћe курсeви бити дoдeљeни.

Укoликo будeтe oдaбрaни, дoбићeтe пoклoн-кoд кojим oствaруjeтe прaвo нa бeсплaтaн курс. Кaдa унeсeтe тaj кoд нa приjaвну стрaну, нa мejл кojи стe унeли кao свoj дoбићeтe свa пoтрeбнa упутствa зa пoхaђaњe oнлajн-курсa.

Пoзивaмo свe ђaкe дa сe укључe у усaвршaвaњe знaњa eнглeскoг jeзикa кaкo би тимe сeби oмoгућили вeћe, бoљe и пeрспeктивниje приликe зa будућнoст, oбрaзoвaњe, путoвaњa и рaзвoj кaриjeрe.

>> 16.05.2022.>> Данас је у Тршићу одржано Републичко такмичење из српског језика. Срећни смо и поносни што је ученица осмог разреда Магдалена Радуцић, са наставницом Катарином Трујановић, освојила треће место.

>> 25.1.2022. >> Развојни план школе >>

>> 25.1.2022. >> Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

>> 17.03.2021. >> Упис у први разред основне школе >>

>> 15.03.2021. >> Електронски упис, допис основним школама >>

>> 1.12.2020. >> Обавештење у вези писмених задатака >>

>> 15.09.2020. >> Распоред писмених задатака >>

>> 15.09.2020. >> Годишњи план рада школе >>

>> 15.09.2020. >> Школски развојни план >>

>> 30.08.2020. >> Обавештење - Настава ће се од 1.9.2020. године одвијати комбиновано (у школи и онлајн). Детаљне информације ће родитељи добити на родитељском састанку 31.08.2020. године.

>> Огревно дрво - Обавештење о закљученом уговору . Одлука о додели уговора.

>> ''Набавкa добара – огревно дрво 260 п.м.  резање-третирање 80 п.м. од наведене количине огревног дрвета  просечног квалитета ЈНМВ 1/2020''. Документација овде.

>> Проглашено је ванредно стање, па ће се настава одвијати путем медија и електронским путем у договору са наставницима и учитељима.

- Настава се од 17.03.2020. године одвија на РТС3 ТВ каналу од 08:00 часова. Распоред за ученике од првог до осмог разреда можете погледати на: https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php